2 juli 2018

Duizend vrouwen gezocht voor voorleesmarathon Anna Karenina

Op zaterdag 15 september trapt het International Literature Festival Utrecht (ILFU) af met een twaalf dagen durende voorleesmarathon van Anna Karenina, een roman met een van de belangrijkste vrouwelijke hoofdpersonen uit de wereldliteratuur. Het evenement gaat tijdens het Utrecht Uitfeest van start om 11.00 uur en vindt plaats op Utrecht Centraal Station. In totaal zullen duizend bekende en onbekende vrouwen in ruim vijftig talen de duizend pagina’s van het beroemde boek van de Russische schrijver en filosoof Lev Tolstoj voorlezen. Het ILFU werkt voor de marathon samen met UN Women Nederland, de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Lees ook mee! Klik hier om u aan te melden.

De voorleesmarathon is onderdeel van het ILFU 2018. Dit nieuwe, internationale literatuurfestival in Utrecht vindt plaats van 15 tot en met 29 september. Elk jaar krijgt één grote schrijver uit het literaire erfgoed bijzondere aandacht tijdens het festival. Dit jaar is dat Lev Tolstoj. Het is 190 jaar geleden dat Tolstoj werd geboren en 140 jaar geleden dat een van zijn meest geroemde, tijdloze romans verscheen: Anna Karenina.

Michaël Stoker, directeur van het ILFU Festival: “Er valt veel over Tolstoj en de vrouwen zeggen, maar met Anna Karenina schiep hij een van de eerste vrouwelijke romanpersonages die haar persoonlijke geluk boven sociale conventies stelde. Anna identificeerde zich duidelijk niet uitsluitend met de rol die ze in de toenmalige maatschappij kreeg toebedeeld, die van ‘de moeder de vrouw’. De commotie van de afgelopen weken geeft aan dat we over dit onderwerp ook nu, bijna anderhalve eeuw later, nog lang niet zijn uitgepraat.”

Op zoek naar duizend vrouwen

Met het spotlicht op deze belangrijke vrouwelijke hoofdpersoon uit de wereldliteratuur nodigt de organisatie van het ILFU vrouwen, vriendinnen, collega’s, zussen en Anna’s uit om individueel of met een leesclub, bedrijf of instelling aan te haken bij de marathon; alle vrouwen kunnen meedoen. Iedereen kan bovendien voorlezen in haar voorkeurstaal aangezien het boek is verschenen in meer dan vijftig vertalingen. Voor wie zich wil aanmelden is alle informatie hier te vinden.

Over Anna Karenina

Anna Karenina verscheen 140 jaar geleden voor het eerst in boekvorm. Het wordt beschouwd als een van de beste romans uit de wereldliteratuur, omdat Tolstoj op een razendknappe manier de verschillende verhaallijnen verweeft. Het verhaal vertelt over de hopeloze verliefdheid en affaire van de hoofdpersoon Anna Karenina. Tolstoj sleurt de lezer mee langs roddels en hartstocht, eerlijkheid en decadentie en huwelijk en maatschappelijke status. Anna navigeert tussen haar rollen als minnares, echtgenote, moeder en prominent lid van een gemeenschap. Schrijvers als Virginia Woolf en Vladimir Nabokov loofden Tolstojs stijl en messcherpe observaties van mens en maatschappij.

De beroemdste Nederlandse vertaling is van Wils Huisman, die in 1966 bij Uitgeverij Van Oorschot verscheen in de Russische Bibliotheek. In 2017 verscheen een nieuwe, lovend ontvangen vertaling in het Nederlands door Hans Boland (uitgeverij Athenaeum). Anna Kareninawerd verschillende malen verfilmd.

Samenwerking met UN Women

Voor de marathon werkt het ILFU samen met de Nederlandse tak van UN Women, de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als Unesco City of Literature zet Utrecht zich in om met haar literaire activiteiten de Global Goals van de Verenigde Naties te behalen. Dit zijn zeventien concrete doelen die in 2030 moeten zijn bereikt. Met de Anna Karenina Marathon wordt aandacht gevraagd voor Global Goal 5: gelijke rechten voor vrouwen en mannen en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes.

Lezen en reizen

De Anna Karenina Marathon wordt gehouden in samenwerking met NS. Station Utrecht Centraal is daarbij gastlocatie voor dit evenement. Lezen is een van de favoriete tijdsbestedingen in de trein en bij het wachten op stations. Lezen maakt slimmer, socialer en weerbaarder en taal verbindt mensen door alle culturele lagen van de bevolking heen.

International Literature Festival Utrecht

Het ILFU 2018 begint op 15 september met een openingsweekeinde tijdens het Utrecht Uitfeest en eindigt op 29 september met De Nacht van de Poëzie. De Anna Karenina Voorleesmarathon loopt als rode draad door het programma. De rest van de programmering wordt tijdens de zomermaanden bekendgemaakt.

ILFU nieuwsbrief: blijf op de hoogte van het programma

* verplicht veld (u kunt zich te allen tijde zelf uitschrijven)

Het ILFU 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, het Nederlands Letterenfonds, VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, K.F. Hein Fonds, Utrecht Marketing en het LIRA Fonds.


ENGLISH//

Wanted: a thousand women for read-aloud Anna Karenina marathon

On Saturday the 15th of September, the International Literature Festival Utrecht (ILFU) kicks off with a twelve-day read-aloud marathon of Anna Karenina, a novel featuring one of literature’s most important heroines. The event starts at 11a.m. with the Utrecht Uitfeest, the opening of the cultural season in Utrecht, and will take place at Utrecht Central Station. A total of one thousand women, both well-known and unknown, will read the thousand pages of this famous novel by the Russian author and philosopher Leo Tolstoy out loud in over fifty languages. For this marathon, the ILFU is joining forces with UN Women Nederland, the United Nations’ women’s rights organisation.

The read-aloud marathon is part of the ILFU 2018. This new, international literature festival in Utrecht will take place from 15 – 29 September. Each year, one of literature’s greatest authors takes centre stage during the festival, and this year this will be Leo Tolstoy. It’s 190 years since Tolstoy was born, and 140 years since one of his most celebrated and timeless novels was published: Anna Karenina.

Michaël Stoker, director of the ILFU Festival explains, “A lot can be said about Tolstoy and women, but with Anna Karenina, he created one of the first female characters that put her own personal happiness above social conventions. Anna clearly did not only identify with the role assigned to her by society, that of wife and mother. Recent commotion shows that, almost a century and a half later, this is still a hot-button issue.”

The search for a thousand women

With the spotlight on this great literary heroine, the ILFU organisation invites all women, friends, colleagues, sisters and Anna’s, to take part in this marathon, either individually or with a book club, company or organisation; all women can get involved. What is more, all participants can read in their preferred language, since the novel has been translated into more than fifty languages. If you would like to apply, go to www.ilfu.nl for more information.

About Anna Karenina

Anna Karenina was first published in book form 140 years ago. It is considered one of the greatest novels in world literature, because of Tolstoy’s masterful interweaving of different narrative threads. The story is about the hopeless infatuation of the protagonist, Anna Karenina, and her affair. Tolstoy sweeps the reader along on a journey of rumours and passion, honesty and decadence, and marriage and social status. Anna navigates her roles as mistress, wife, mother, and prominent member of a society. Writers like Virginia Woolf and Vladimir Nabokov praised Tolstoy’s style and razor-sharp observations of people and society.

The most famous Dutch translation, by Wils Huisman, appeared in Van Oorschot Publishers’ Russian Library series in 1966. In 2017, a new translation into Dutch by Hans Boland was published (Athenaeum Publishers), which was received favourably. Anna Karenina has been filmed a number of times.

Collaboration with UN Women

For the marathon, the ILFU is working together with the Dutch branch of UN Women, the United Nations’ women’s rights organisation. As UNESCO City of Literature, Utrecht is committed to achieving the United Nations’ Global Goals through its literary activities.  The Global Goals are seventeen specific goals that need to be achieved by 2030. The Anna Karenina Marathon devotes attention to Global Goal 5: to achieve gender equality and empower all women and girls.

NS and ‘Time to Read’

The Anna Karenina Marathon is being held at and in collaboration with Utrecht Central Station. NS Stations Utrecht is hosting this event because NS is very committed to reading. Key points of the NS ‘Time to Read’ campaign are that reading makes people smarter, more social and more resilient, and that language connects people across all cultural sections of the population.  Furthermore, reading is one of the most popular ways to pass time on the train.

International Literature Festival Utrecht

The ILFU 2018 launches on 15 September with an opening weekend during the Utrecht Uitfeest and comes to an end on 29 September with the Night of Poetry. The Anna Karenina Read-Aloud Marathon is a common thread throughout the programme. The rest of the programme will be announced over summer.

The ILFU 2018 is made possible in part by the support of the Municipality of Utrecht, the Province of Utrecht, the Dutch Foundation for Literature, the VSB Foundation, the Prince Bernhard Culture Fund, Fonds21, the K.F.  Hein Fonds, Utrecht Marketing and the LIRA Foundation.

Share